در باره ایتالیا

شناخت ویژگی های فرهنگی ایتالیا

وضعيت آموزش و پرورش در ايتاليا (بخش دوم: دانشگاه-بازار کار)

دانشگاه

در سال تحصيلي 2002-2001 بيش از 330 هزار نفر در دانشگاه هاي ايتاليا ثبت نام كرده اند كه اين تعداد نسبت به سال گذشته رشدي بالغ بر 12.1 درصد داشته است. (معادل 36 هزار نفر بيشتر).

در دو سال اخير نرخ رشد تعداد ثبت نام كنندگان در دانشگاه روند مثبت داشته است، در حاليكه از آغاز سال تحصيلي 94-93 به مدت شش سال تعداد ثبت نام كنندگان در دانشگاه سير نزولي داشته، با آغاز تحول در سيستم دانشگاهي از سال 2001-2000 ميل ثبت نام و ادامه تحصيل در دانشگاه در بين جوانان رشد محسوسي داشته است.

در سال تحصيلي 2002-2001 همزمان با اجراي سيستم  جديد تحصيلي سيستم قديمي نيز كماكان به كار خود ادامه داد چرا كه سيستم جديد مراحل آزمايشي را ميگذراند  ولي 91% از ثبت نام كنندگان در دانشگاه در سيستم جديد و مابقي 5 % در دوره هاي پيوسته و 4 % در سيستم قديمي ثبت نام كردند.

با يك نگاه كلي به مجموع افزايشها متوجه مي شويم كه تعداد ثبت نام كنندگان در گروه پزشكي به دو برابر افزايش پيدا كرده و بخش اعظم اين افزايش مربوط به دور هاي جديد در اين گروه مي باشد.

نسبت به سال تحصيلي 2001-2000 تعداد ثبت نام كننده در ديگر رشته ها در سال 2002-2001 افزايش قابل توجهي مي يابد. به عنوان مثال گروه سياسي، اجتماعي 50.5% ، معماري 49.1% ، علوم 48.2% ، كشاورزي 24.6 % ، اقتصاد و آمار 22.9% و ژئو بيولوژيك 22.5%.  تنها رشته هائي كه تعداد ثبت نام كنندگان در آن كاهش پيدا كرده رشته دبيري با 8.3% و قضائي 2.9% مي باشد.

 

آمار ثبت نام كنندگان در مقطع فوق ديپلم و ليسانس در سال تحصيلي 2001-2002

جدول كلي 4

جمع كل

مشروط

عادي

مقاطع

تغيرات نسبت به سال گذشته

تعداد

تغيرات نسبت به سال گذشته

تعداد

تغيرات نسبت به سال گذشته

تعداد

-39.7

74776

-11.8

28786

-49.7

45990

فوق ديپلم

4.2

1627799

-5.5

619923

11.1

1007876

ليسانس

0.9

1702575

-5.8

648709

5.5

1053866

جمع كل

 

جمعيت دانشگاهي در سال تحصيلي 2002-2001 برابر با 1.702.575 دانشجو بوده است كه نسبت به سال گذشته  15.749 نفر افزايش داشته است. از اين تعداد دانشجو 42.3%  در 1525 رشته مقطع فوق ديپلم و 39.2%  در 1894 رشته مقطع ليسانس در سراسر ايتاليا پراكندگي دارند كه بخش اعظم آنها در مراكز دانشگاهي واقع در شمال ايتاليا تحصيل ميكنند.

از آنجا كه آمار بدست آمده در مورد ثبت نام كنندگان در دانشگاه بر اساس تقسيم بندي جغرافيائي دانشگاهها محاسبه ميگردد نه مناطق سكونت دانشجويان، نميتوان آمار دقيقي بر اساس استانهائي كه بيشترين يا كمترين دانشجو را به خود اختصاص داده اند بدست آورد و تنها ميتوان گفت كه دانشگاههاي مستقر در شمال و مركز ايتاليا نسبت به دانشگاههاي مستقر در جنوب تعداد بيشتري دانشجو را در خود جاي داده اند.

چنانچه بخواهيم تعداد دانشجويان در گروه سني 19 تا 25 سال را به تفكيك استانها تقسيم بندي نمائيم نتايج ذيل حاصل ميگردد :

استانهاي مركزي بيشترين تعداد دانشجو در اين گروه سني را به خود اختصاص مي دهند. به عنوان مثال استان ABRUZZO  43.6%، استان LAZIO 42.3% ، MOLISE 41.9% ، CALABRIA 39.8% ، BASILICATA 38.6% و LIGURIA 38.6%.

همچنين استانهاي شمالي كمترين دانشجو را در مقطع سني 19 تا 25 سال به خود اختصاص داده اند. به عنوان مثال استان TRENTINO ALTO ADIGE 23.1% ، LOMBARDIA28.2% ،  VALLE D’AOSTA29.3% ، VENETO 29.5% و استان PIEMONTE 29.8%.

در بين استانهاي جنوبي كمترين تعداد دانشجو در اين مقطع سني به استانهاي SICILIA با 29.4% و PUGLIA با 30.1% اختصاص دارد.

از بين رشته هاي دانشگاهي كه بيشترين تعداد ثبت نام كننده را به خود اختصاص ميدهند ميتوان به موارد ذيل اشاره كرد:

 

دوره هاي سه ساله(فوق ديپلم):

پزشكي 36.6%  از كل

اقتصاد و آمار 18.6%

مهندسي 14.1%

سياسي و علوم اجتماعي 8.1 %

دوره هاي 5 ساله (ليسانس):

قضائي 15.6%

اقتصاد و آمار 13.4%

مهندسي 12.3%

سياسي و علوم اجتماعي 10.7%

ادبيات 10%

درصد تعداد زنان ثبت نام كننده در رشته هاي 5 ساله(ليسانس) با 55.7%  بيشتر از تعداد زنان ثبت نام كننده در رشته هاي با دوره سه ساله (فوق ديپلم) به مقدار 54.3 % مي باشد.

با بررسي آمار ارائه شده از سوي وزارت آموزش و دانشگاه ها به اين نتيجه ميرسيم كه راندمان تحصيلات دانشگاهي در مقطع فوق ديپلم بيش از مقطع ليسانس مي باشد، بدينگونه كه از بين فارغ التحصيلان دور هاي 3 ساله تعداد 43.8%  پس از مدت زمان معمول سه ساله(خارج از دوره)  فارغ التحصيل مي شوند و از بين فارغ التحصيلان دوره هاي 5 ساله 82%  پس از مدت زمان معمول پنج ساله (خارج از دوره) فارغ التحصيل مي گردند.

همچنين پس از بررسي راندمان دانشگاهي اين نتيجه حاصل مي شود كه تعداد افراد انصراف داده از تحصيل رو به كاهش مي باشد. به عنوان مثال انصراف دادگان تحصيلي در سال 2001-2000  6.4% بوده است كه از اين ميان بيشترين درصد انصراف دادگان مربوط به مردان با 7.6 %  و كمترين درصد مربوط به زنان با 5.5% مي باشد.

 

ورود به بازار كار بعد از تحصيل

تهيه آمار مربوط به ورود به بازار كار فارغ الفجصيلان مقاطع ديپلم، فوق ديپلم و ليسانس معمولا سه سال بعد از زمان فارغ التحيلي و از طريق مصاحبه مستقيم انجام مي گيرد.

 

ورود به بازار كار بعد از ديپلم دبيرستان

نتايج حاصله از مصاحبه با افراد ديپلمه سال 1998 در سال 2001 نشان ميدهد كه 55.5% از آنان داراي شغل ، 17% در جستجوي كار و 24.8%  نه در جستجوي شغل و نه داراي شغل خاصي مي باشند.

يكي از عوامل مهم در جذب افراد به بازار كار نوع ديپلم مي باشد، به اين صورت كه بيشترين درصد افرادي كه با مدرك ديپلم جذب بازار كار شده اند را فارغ التحصيلان انستيتوهاي تخصصي (75.7 %) و مدارس فني حرفه ائي (67.3%) تشكيل ميدهند و كمترين آمار نيز مربوط به كساني است كه از دبيرستانها فارغ التحصيل شده اند.

تعداد مردان ديپلمه وارد بازار كار شده 6 درصد بيشتر از تعداد زنان مي باشد (58.7% مرد در مقابل 52.7% زن).

از طرفي آمار نشان مي دهد كه 25.9%  از زنان ديپلمه كه موفق به يافتن كار نمي شوند به تحصيلات عاليه در سطح دانشگاهي مي پردازند در حالي كه اين تعداد در مردان  23.5%  مي باشد.

همچنين از نظر تقسيم بندي جغرافيايي نرخ اشتغال در مناطق مختلف ايتاليا تفاوتهاي زيادي مشاهده مي گردد. در بين ديپلمه هاي بخش شمالي كشور 65.9 % داراي شغل مي باشند، در بخش مركزي 55.6% و در بخش جنوبي 47% .

ديپلمه هائي كه بعد از پايان تحصيلات متوسطه به ادامه تحصيل ميپردازند را ميتوان بدينگونه تقسيم بندي كرد:  در شمال 23.7% در مركز 27.8% و در جنوب 24.4% .

 

ورود به بازار كار بعد از فوق ديپلم دانشگاهي ( 3 ساله )

احتمال ورود به بازار كار براي افرادي كه داراي مدرك فوق ديپلم مي باشند به مراتب بيشتر از ديپلمه ها مي باشد.

آمار نشانگر اين مطلب است كه 88.5% از افراد داراي مدرك فوق ديپلم تا سه سال بعد پايان تحصيلات و74.7% بلافاصله پس از پايان تحصيلات جذب بازار كار مي شوند.

البته اين مطلب در مورد همه رشته هاي فوق ديپلم صادق نيست، به عنوان مثال رشته هاي گروه معماري با 83.5% احتمال كار يابي در صدر جدول قرار داشته و در ادامه رشته هاي گروه پزشكي با 82.2% ، مهندسي 79.7% ، سياسي و علوم اجتماعي با 79.3% ، رشته هاي دبيري با 46.3% ، ادبيات با52.8% و ترببيت بدني با 53.4% در رده هاي پائين جدول قرار دارند.

بر خلاف فارغ التحصيلان مقطع دبيرستان و فارغ التحصيلان مقطع ليسانس، فارغ التحصيلان زن در مقطع فوق ديپلم از شانس بيشتري براي كاريابي برخوردار هستند. (75.5% در برابر 73.7% ).

از لحاظ تفسيم بندي جغرافيايي نيز درصد جوانان وارد بازار كار شده با مدرك فوق ديپلم در جنوب كشور نسبت به شمال و مركز ايتاليا كمتر مي باشد. در شمال كشور 81.2% وارد بازار كار شده اند در حالي كه در مركز 75.4 % و در جنوب 59.7% جذب بازار كار شده اند.

 

ورود به بازار كار بعد از اخذ مدرك ليسانس (5 ساله)

73.5% ليسانسيه هاي سال 98 بعد از سه سال وارد بازار كار شده كه از اين تعداد 63.2% بلافاصله بعد از فارغ التحصيلي موفق به ورود به بازار كار شده اند.

در اين بين بيشترين شانس كاريابي متعلق به فارغ التحصيلان گروه مهندسي با 88.3% ، داروسازي با 78% ، علوم با 74.9% ، اقتصاد و آمار با 72.4% و معماري با 70.1% بوده است و در مقابل رشته هاي پزشكي با 17.6% ، علوم قضائي با 47.6% ، دبيري با 50.5% و ادبيات با 56.2% رده هاي پائين جدول را به خود اختصاص داده اند.

البته بايد به اين نكته اشاره نمود كه يكي از دلايل پايين بودن نرخ كاريابي در بعضي از رشته ها، لزوم گذراندن دوره هاي تخصصي و همچنين دوره هاي عملي قبل از ورود به بازار كار مي باشد.

فارغ التحصيلان زن با توجه به اينكه از لحاظ راندمان درسي نسبت به مردان جلوتر مي باشند وليكن در يافتن كار از شانس كمتري نسبت به مردان برخور دار هستند. (59% براي زنان در برابر 69% براي مردان).

از لحاظ پراكندگي جغرافيايي در يافتن كار نيز باز هم فارغ التحصيلان ساكن در منا طق جنوبي شانس كمتري در يافتن كار نسبت به فارغ التحصيلان ساكن مناطق مركزي و شمالي دارند. ( مناطق شمالي با 71.9% ، مركزي با 61.9% و جنوبي 49.1% ).

+ نوشته شده در  دوشنبه دوم مهر ۱۳۸۶ساعت 23:52  توسط اکبر  |